22 maja 2019. imieniny: Julia, Wiesława, Helena
  × strona główna
Zespół Szkół w Krempnej

tel. 013 44-14-309
tel. 013 44-14-018
tel. 013 44-14-181
tel. 013 44-14-181
  

PROJEKT PN.: "POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA..."
SZKOŁY STAWIAJĄ NA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA


Szkoły stawiają na jakość kształcenia

 

Szkoły uczestniczące w Projekcie „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00 zostały wyposażone nowoczesny sprzęt komputerowy. Do placówek oświatowych trafiły laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablety, tablice interaktywne z rzutnikami multimedialnymi, urządzenia wielofunkcyjne – drukujące i skanujące, a także akcesoria ułatwiające stosowanie TIK przez uczniów niepełnosprawnych.

Koszt zakupu – w 95% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa –  wyniósł ogółem 947 724,84 zł.

Sprzęt jest wykorzystywany podczas zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów i uczennic oraz ich umiejętności przydatne na rynku pracy, które prowadzą nauczyciele przeszkoleni w ramach projektu, a także na innych lekcjach w szkole. Podczas zajęć uczniowie i uczennice pracują pod kierunkiem nauczyciela na własnym laptopie lub tablecie. Atrakcyjność i efektywność zajęć podnosi tablica interaktywna, urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym , działające jak wielki ekran dotykowy. Tablica wyświetla w dużym formacie teksty, rysunki, schematy, strony internetowe, zdjęcia, filmy oraz prezentuje ciekawe programy edukacyjne. Użytkownik korzystający z tablicy ma możliwość wchodzenia w interakcję z treścią na ekranie – może obsługiwać każdy program z komputera, czyli pisać, zaznaczać, podkreślać, rysować, przemieszczać, a efekty swojej pracy może rozesłać e-mailem lub wydrukować.

Wykorzystanie do nauki nowoczesnego sprzętu komputerowego pozwoli lepiej przygotować uczniów i uczennice do startu w życie zawodowe: wyposaży w umiejętności i sprawności związane z obsługą urządzeń cyfrowych, poszukiwaniem informacji i rozwiązywaniem problemów oraz komunikacją. Praca z komputerem lub tabletem na zajęciach zwiększy aktywność dzieci, nauczy  lepszej współpracy w grupie, zachęci do samodzielnej nauki.

 

 Zespół Projektowy

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM W RAMACH ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych

 

W dniu 20.11.2017 r. w naszej szkole zostały powołane Kluby Przedsiębiorcy dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, działające w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości u uczniów, a u nauczycieli podniesienie umiejętności w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Zaplanowane działania stanowią najbardziej efektywną metodę nawiązania współpracy szkół ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Termin realizacji projektu to październik 2017 – maj 2018. W projekcie bierze udział 15 uczennic i uczniów, 4 nauczycielek i nauczycieli, a także 4 rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Krempnej.

W ramach działających w naszej szkole Klubów Przedsiębiorcy odbywać będą się warsztaty z młodzieżą, debaty oksfordzkie, a także wycieczki do firm na terenie powiatu jasielskiego. W ramach projektu odbędzie się również wyjazd studyjny do Warszawy, gdzie uczniowie wraz z opiekunami odwiedzą Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka przy Narodowym Banku Polskim, Sejm RP oraz Giełdę Papierów Wartościowych.

Osiągnięte rezultaty przyczynią się do włączenia wszystkich szkół objętych projektem w realizację nowoczesnego kształcenia ogólnego, którego charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Dodatkową wartością projektu jest wdrożenie skutecznej i efektywnej realizacji programu kompleksowego kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Projekt stanowi przykład współpracy partnerskiej gmin oraz przykład rozwoju współpracy między szkołami.

 


REKRUTACJA DO KLUBU PRZEDSIĘBIORCY

Rekrutacja do Klubu Przedsiębiorcy

Termin do 30 listopada 2017 roku

  REGUALMIN REKRUTACJI DO KLUBU PRZEDSIĘBIORCY
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZENNICY/UCZNIA

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO


15 października 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjne z rodzicami dotyczące realizacji w roku szkolnym 2017/2018 projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

 

Od 1 października 2017 r. dla 1 400 uczniów w szkołach objętych projektem pn „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00 będą prowadzone zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne).

Celem Projektu i realizowanych w jego ramach zajęć dodatkowych dla uczniów jest podniesienie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, nakowo-technicznych, umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości prowadzących do zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesu szkolnego oraz wzmocnienie pozycji młodego pokolenia na przyszłym rynku pracy.

Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 2 975 615,15 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 529 275,87 zł, dotacja celowa – 297 561,52 zł, a wkład własny gmin partnerskich – 148 780,76 zł. Czas trwania projektu: od 1.01.2017 do 30.06. 2018 r.

Uczestnikami zajęć dodatkowych są uczniowie i uczennice ośmioletnich szkół podstawowych, przekształconych w wyniku reformy oświatowej z dniem 1 września 2017 r., w tym uczniowie klas gimnazjalnych, których rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn:

-w mieście Jaśle:  w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSM nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 8 w ZSM nr 5,

-w gminie Dębowiec: w Szkole Podstawowej w Cieklinie,

-w gminie Jasło: w Szkole Podstawowej w Szebniach,

-w gminie Krempna: w Szkole Podstawowej w Krempnej,

-w gminie Nowy Żmigród: w Szkole Podstawowej w Makowiskach, w Szkole Podstawowej w Nienaszowie, w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie oraz w Szkole Podstawowej w ZS w Łężynach,

-w gminie Osiek Jasielski: w Szkole Podstawowej w ZS w Osieku Jasielskim, w Szkole Podstawowej w ZS w Zawadce Osieckiej.

Zajęcia dodatkowe obejmują następującą tematykę:

1. Rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności, z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego

2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu w nauczania

3. Kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji informatycznych, upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w procesie uczenia się oraz realizacja projektów edukacyjnych

4. Indywidualizacja nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym, wykorzystująca metodę projektu edukacyjnego

5. Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych oraz powołanie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy, którego uczestnicy będą brali udział w warsztatach, wyjazdach studyjnych, spotkaniach z lokalnymi przedsiębiorcami oraz w wycieczce np. do Centrum Pieniądza w Warszawie

Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły zostaną wyposażone w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe: pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, sprzęt TIK – laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety dla uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Budowa i modernizacja sieci bezprzewodowych obejmie szkoły w gminach: Dębowiec, Jasło, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród, a w Szkole Podstawowej nr 12 w ZSM nr 3 w Jaśle nastąpi dostosowanie części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: przebudowa łazienki i podjazdu.

Podsumowaniem zajęć dodatkowych będzie przedsięwzięcie pn. Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych, podczas którego uczniowie i uczennice zaprezentują przed komisją konkursową swoje projekty naukowe zrealizowane w trakcie zajęć dodatkowych, a zwycięskie projekty zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Działania projektowe prowadzą:

1. Biuro Projektu

38-200 Jasło ul. Szkolna 38 B

e-mail: biurozsm3@wp.pl

2. Koordynatorzy gminni wyznaczeni przez Wójtów Gmin Partnerskich,

3. Koordynatorzy szkolni wyznaczeni przez Burmistrza Miasta Jasła i Wójtów Gmin Partnerskich
26 kwietnia 2017 r. Miasto Jasło w imieniu 6 gmin partnerskich podpisało z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Instytucją Pośredniczącą umowę w sprawie realizacji projektu pn.:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00

Projekt ma na celu wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 975 615,15 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 529 275,87 zł, dotacja celowa – 297 561,52 zł , a wkład własny gmin partnerskich – 148 780,76 zł. Czas trwania projektu : od 1.01.2017 do 30.06. 2018 r.

Uczestnikami projektu, z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn są uczniowie, uczennice  i nauczyciele:

-w mieście Jaśle: Gimnazjum nr 2 im. I. Łukasiewicza w ZSM 3 oraz Gimnazjum nr 5 w ZSM 5,

-w gminie Dębowiec: Szkoły Podstawowej w Cieklinie,

-w gminie Jasło: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZS w Szebniach,

-w gminie Krempna: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZS w Krempnej,

-w gminie Nowy Żmigród: Szkoły Podstawowej w Makowiskach, Szkoły Podstawowej w Nienaszowie, Gimnazjum w ZS w Nowym Żmigrodzie oraz Gimnazjum w ZS w Łężynach,

-w gminie Osiek Jasielski: Szkoły Podstawowej w ZS w Osieku Jasielskim, Szkoły Podstawowej w ZS w Zawadce Osieckiej, Gimnazjum Integracyjne w Osieku Jasielskim.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia nauczycieli obejmujące treści:

1) Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności.

2) Zwiększanie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.

3) Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu.

4) Indywidualizacja kształcenia z uwzględnieniem metod diagnozy i programowania pracy w praktyce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym.

5) Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych.

Już po odbyciu pierwszej części szkoleń nauczyciele będą prowadzić w każdej szkole, przy wsparciu konsultantów metodycznych i psychologa, cykl zajęć dodatkowych w formie projektów edukacyjnych z uczniami i uczennicami, które mają na celu:

1) rozwijanie u uczniów i uczennic  kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności,

2) kształtowanie i rozwijanie u uczniów i uczennic  kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczania,

3) kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji informatycznych oraz upowszechnienie wykorzystania TIK w procesie uczenia się,

4) indywidualizacja nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym,

5) współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych – powołanie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie warsztatów, wyjazdów studyjnych, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami.

Nauczyciele będą uczestniczyć w konkursach na najlepsze scenariusze zajęć, opracowane podczas szkoleń. Opracują także i wdrożą Programy współpracy z otoczeniem dla każdej szkoły.

Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne: pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, sprzęt TIK – komputery, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety dla uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Budowa i modernizacja sieci bezprzewodowych obejmie szkoły w gminach: Dębowiec, Jasło, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród, a w Gimnazjum nr 2 w Jaśle nastąpi dostosowanie części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: przebudowa łazienki i podjazdu.

Podsumowaniem działań projektowych będzie przedsięwzięcie pn. Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych, podczas którego uczniowie i uczennice zaprezentują przed komisją konkursową swoje dokonania naukowe zrealizowane w trakcie zajęć dodatkowych, a zwycięskie projekty zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Działania projektowe prowadzić będą

1. Biuro Projektu

38-200 Jasło ul. Szkolna 38 B

e-mail: biurozsm3@wp.pl

2. Koordynatorzy gminni wyznaczeni przez Wójtów Gmin Partnerskich,

3. Koordynatorzy szkolni wyznaczeni przez Burmistrza Miasta Jasła i Wójtów Gmin Partnerskich


 Koordynator Projektu

 REGULAMIN REKRUTACJI

 

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SONDA
zobacz wyniki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA